کوہ طور از نور حق شد منجلی، کعبہ شد روشن ز انوار علی

کوہ طور از نور حق شد منجلی، کعبہ شد روشن ز انوار علی۔

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka'ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Ka’ba Shud Roshan ze Anwar e Ali

Makhdoom Ali Abbas Shah

Makhdoom Ali Abbas Shah

Makhdoom Seyyed Ali Abbas Shah

Makhdoom Seyyed Ali Abbas Shah