قاضی عبوسا قمطریرا : از جناب عبدالکریم آغا شورش کاشمیری

قاضی عبوسا قمطریرا : از جناب عبدالکریم آغا شورش کاشمیری

Qazi by Shorish Kashmiri

Qazi by Shorish Kashmiri

Agha Abdul Kareem Shorish Kashmiri

Agha Abdul Kareem Shorish Kashmiri