مدنی – Madni

اردو نام مدنی
انگریزی نام Madni
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی حضور اکرم کالقب
تفصیل حسین احمد مدنی