مانت – Manet

اردو نام مانت
انگریزی نام Manet
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی نظیر، مثال
تفصیل مانت حسین، مانت علی، مانت کبیر