موقر – Muaqqar

اردو نام موقر
انگریزی نام Muaqqar
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی معزز، حلیم
تفصیل موقر الحق، موقر اسلام