نبیرا – Nabira

اردو نام نبیرا
انگریزی نام Nabira
جنس لڑکی
زبان عربی
معنی عقل و دانائی والی
تفصیل نبیرا بتول، نبیرا ظہیر