نجابت – Najabat

اردو نام نجابت
انگریزی نام Najabat
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی شرافت
تفصیل نجابت علی، نجابت عمر