مجاز – Majaz

اردو نام مجاز
انگریزی نام Majaz
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی اہل، با اختیار
تفصیل عبدالرحیم مجاز، رؤف مجاز