نجید – Najeed

اردو نام نجید
انگریزی نام Najeed
جنس لڑکا
زبان عربی
معنی دلیر، شجاع
تفصیل نجید علی، نجید حیدر